Konkurs


REGULAMIN  konkursu  szkolnego  o  miano  "SUPERKLASY"

w  roku  szkolnym  2017/2018 

 

 I. Cele konkursu:

 Zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na organizowanie imprez dla uczniów SP nr 13 (dyskoteki, festyny, konkursy itp.) oraz finansowania nagród w konkursach przeprowadzanych przez nauczycieli. Budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej. Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej pracy i zabawy.

 

II. Organizator konkursu:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie.  

 

III. Przebieg i warunki udziału w konkursie:

W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

W okresie od 1 września 2017 do 19 stycznia 2018 roku dokonywane są przez rodziców uczniów SP nr 13

w Olsztynie wpłaty na Fundusz Rady Rodziców przy SP nr 13 w Olsztynie. Podstawowa składka wynosi 30 zł.

W przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa ustalono składkę w wysokości 30 zł od rodziny.

Dozwolone (i mile widziane) są wpłaty kwot wyższych niż ustalono.

 

Wszystkie zebrane środki pieniężne zostaną wykorzystane wyłącznie na organizowanie imprez oraz konkursów dla uczniów SP nr 13.

Wpłat należy dokonywać u przedstawiciela RR lub na konto Rady Rodziców przy SP nr 13.

 

(numer konta: 26 1240 5598 1111 0010 4205 4989 )

 

Komisja konkursowa, składająca się  trzech przedstawicieli Rady Rodziców przy SP nr 13, wyłoni zwycięzcę. Dokumenty z wpływów z obliczeniami będą dostępne u skarbnika RR i przewodniczącej RR.

 

Zwycięzcą zostaje klasa, w której liczba wymaganych i określonych w punkcie III wpłat wyrażona procentowo wyniesie lub będzie najbliżej 100%. (Przykład: klasa licząca 25 uczniów uzyska 100% przy 25 wpłatach po 30 zł, z uwzględnieniem zasady, że rodzeństwo może dokonać jednej wpłaty składki w wysokości 30 zł). Jeśli taki sam najlepszy wynik uzyska kilka klas, wówczas o wygranej zadecyduje termin (zwycięzcą zostanie klasa, która wynik ten uzyskała najwcześniej). 

Termin ogłoszenia zwycięzców: 6 lutego 2018r.

 

IV. Nagrody:

Zwycięska klasa  otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

 

V. Postanowienia końcowe:

Dokładny termin wręczenia nagrody zostanie ustalony po zakończeniu konkursu i ogłoszony na stronie internetowej Rady Rodziców (www.radarodzicowsp13olsztyn.jimdo.com) oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

 

Wszystkim osobom, które dokonują wpłat na Fundusz Rady Rodziców serdecznie dziękujemy.

 

W przypadku dodatkowych pytań przedstawiciele klas do Rady Rodziców chętnie wyjaśnią szczegóły konkursu.